מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון אתר

תנאי שימוש באתר

מבוא

בעת גלישה באתר כהגדרתו להלן ו/או בעת ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר, הנך מאשר ומתחייב כלפי בעלת ומפעילת האתר, החברה, כי עיינת היטב בתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה וכי תנאים אלו מוסכמים עליך.

אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה (כולם או חלקם), אנא הימנע מגלישה באתר ו/או מביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

כמו כן, הינך מתחייב שלא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון.

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שבוצעו במלואן טרם עריכת השינוי.

באחריותך לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של החברה, בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

שים לב, כי יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו, אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, והינך מתחייב להשתמש באתר בתום לב ולפי כל דין, ובכלל זה, בין היתר, לא להעלות לאתר כל דבר פוגעני, שיש בו משום לשון הרע ו/או הפרת זכות של החברה, בעלת המותג ו/או צד שלישי, וכן לא להשתמש באתר באמצעי שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או לפגוע בפעילותו התקינה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית להפסיק מיידית שימושו של משתמש, שלדעת החברה הפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הוראות כל דין, ו/או למנוע ממשתמש, כמתואר, שימוש באתר.

החברה רשאית לבחור שלא להעלות לדף הפייסבוק של החברה כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן מכל סוג שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט של החברה, לרבות, בין היתר, במקרה שהתוכן עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

 

1. הגדרות

1.1. בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:

"האתר" – אתר האינטרנט המופעל בכתובת  https://www.timberland.co.il/ אשר מצוי בבעלות החברה כהגדרתה להלן ומנוהל על ידה;

"החברה" – חברת אס.בי.אן הלבשה בע"מ, ח.פ מס' 513942045, שכתובתה ברחוב יעקב פרימן 20, ראשון לציון, אשר הינה יבואנית וזכיינית בלעדית לשיווק בישראל של מוצרי אופנה מהמותגים המובילים בעולם ובכללם: מותג "Timberland";

"בעלת Timberland" " ו/או "בעלת המותג" – Timberland Apparel,of IncStabio,Via Laveggio 5 Switzerland 6855.

"המידע הפרטי" - פרטים אישיים, כתובת דואר אלקטרוני (email), מין, תאריך לידה, מקום עבודה, כתובת מגורים,  מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום וכיו"ב.

"משתמש" – אדם בגיר בגיל 18 שנה ומעלה, הגולש באתר;

"צרכן" – משתמש אשר ביצע הזמנה באתר וקיבל אישור של החברה בדבר השלמת ההזמנה שביצע באתר;

"הזמנה" – הזמנת מוצר, המוצע למכירה באתר ומילוי הפרטים הנדרשים כאמור בתקנון זה להלן;

"עסקה" – אספקת המוצר לצרכן על פי הזמנה שבוצעה באתר;

"מוצרים" – מוצרים המוצעים ע"י החברה למכירה באתר, כפי שיהיו מעת לעת, ובכפוף להיותם של המוצרים במלאי החברה;


2.  כללי 

2.1.  המבוא וההגדרות לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2.  החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

2.3.  בהליך משפטי, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, ישמשו ראיה חלוטה לתוקפם של הנתונים והמידע, הכלולים בהם.

2.4.  תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר מכל מכשיר שהוא, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשב וכיו"ב.

2.5. החברה רשאית לשנות את תנאיו של תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט – ללא כל הודעה מוקדמת.

2.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בכל מקרה בו פורסם תקנון מיוחד בקשר לפעילות כלשהי באתר וקיימת סתירה בין הוראות התקנון המיוחד להוראות תקנון זה, תגברנה ההוראות המופיעות בתקנון המיוחד.

2.7. החברה רשאית להמחות זכויותיה, אישוריה והתחייבויותיה לפי תקנון זה לצד שלישי ללא כל צורך באישור ו/או הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.

2.8. תנאי תקנון זה יפורשו לפי הדין החל בישראל וסמכות השיפוט בכל הנוגע למחלוקות הנוגעות לתקנון זה יוכרעו בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב-יפו בלבד.

2.9. בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, הכול לפי העניין.


3. השירות באתר

3.1. האתר מציע מגוון תכנים לעיון ו/או שירותים ו/או פעולות שונות, לרבות, השירותים המפורטים להלן:

3.1.1.  גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

3.1.2.  (הרשמה לדיוור ישיר לשם קבלת מידע, לרבות, בין היתר, מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני ובמסרונים.

החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם, את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.


4.  המוצרים באתר

4.1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים כהגדרתם לעיל.

4.2. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבחור את המוצרים אשר יוצעו למכירה באתר, וכן להוסיף ו/או לגרוע מוצרים באתר. כמו כן, החברה תהיה רשאית לקבוע ולשנות, מעת לעת, את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, מחירם של המוצרים המוצעים למכירה ו/או המוצרים ואופן הרכישה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, וללא כל צורך במתן הודעה מראש.

4.3. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי של מוצרים באתר והחברה לא תישא בכל אחריות בגין מוצר שאזל/ו מן המלאי .

4.4. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית להימצאות המוצרים המופיעים באתר גם בחנויות החברה.

4.5. החברה תהא רשאית להציע מבצעים, הנחות והטבות באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו באתר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. יודגש, כי מבצעים שיונהגו באתר מעת לעת לא יהיו בהכרח תקפים בחנויות החברה ולהפך.

4.6.  למען הסר ספק יובהר, כי באתר לא יחולו כפל מבצעים והנחות, וכן לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופוני הנחה למיניהם (ככל שאלו יהיו זמינים למימוש באתר), בעת רכישה במבצעים ו/או בהנחות, אלא אם נאמר הדבר במפורש אחרת.

4.7. תמונות המוצרים, וכן תיאור אודותיהם, כפי שהם מופיעים באתר, נועדו אך ורק להמחשה ולהדגמה בלבד ולכן החברה לא תהיה אחראית לכל הבדל (ככל וקיים)  בין התמונות אשר יוצגו באתר, לבין המוצרים אשר יסופקו לצרכן מהאתר בפועל.


5. תנאים מקדמיים לביצוע הזמנה

5.1.  משתמש יוכל לבצע הזמנה באתר בהתקיים כל התנאים שלהלן גם יחד, באופן מצטבר:

5.1.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי כל דין;

במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס חוקי, יהיה המשתמש רשאי לבצע פעולות באתר, בכפוף לקבלת הסכמת הוריו או אפוטרופסיו החוקיים בדבר הוראות תקנון זה ובדבר ביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר, לפי העניין. בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או לחילופין, כי קיבל הסכמת הורים או אפוטרופסים לעשיית שימוש באתר;

5.1.2. המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני תקינה ופעילה ברשת האינטרנט (email);

5.1.3. המשתמש בעל כתובת פיזית למשלוח בישראל ;

5.1.4. המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף;

5.1.5. המשתמש נרשם לאתר ומסר את המידע הפרטי הנדרש;

5.1.6. המשתמש קרא את הוראות התקנון בעיון ומסכים להן.

6. מחירי המוצרים באתר, פרטי כרטיס האשראי ושיטת התשלום

6.1. מחירי המוצרים המוצעים באתר לרכישה, מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ (ככל שהוא חל על פי הדין ולמעט אם נאמר הדבר במפורש אחרת). מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.

6.2. ניתן לשלם בעבור העסקה שתבוצע באתר, באמצעות כרטיס אשראי ובתשלומים ע"פ הפירוט הבא:

סכום העסקה (הכולל)       מס' תשלומים (ללא ריבית)

1-100 ש"ח                              1 

101-200 ש"ח                          2

201-300 ש"ח                          3

301-400 ש"ח                          4

6.3.  במקרה שמשלוח המוצר כרוך בתשלום, מחירי דרכי המשלוח יוצגו באתר בפירוט בדף המיועד לכך בשלב ביצוע ההזמנה.

6.4. החברה רשאית לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט.

6.5. למען הסר ספק יובהר, כי בעת ביצוע ההזמנה באתר, כרטיס האשראי של הצרכן לא יחוייב, אך תיתפס לצרכן מסגרת אשראי בגובה העסקה שביצע הצרכן באתר וזאת עד לסיום בדיקת זמינות המוצרים במלאי החברה. היה וכל הפריטים שהוזמנו ע"י הצרכן באתר מצויים במלאי החברה, יחוייב הצרכן בסיום מלאכת איסוף הפריטים ע"י החברה (שתבוצע במסגרת הכנת ההזמנה) בגובה עסקת הרכישה. היה וחסר פריט אחד או יותר מסך העסקה, יחויב הצרכן רק בגין המוצרים שלוקטו בפועל והצרכן יקבל על כך הודעת עדכון מתאימה מהחברה. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה בו לא לוקט אף פריט– הצרכן לא יחויב בסכום כלשהו ויקבל הודעת דוא"ל /SMS בה ייכתב כי לא לוקט אף פריט ולכן אין חיוב.

6.6.  פרטי האשראי שהוזנו בעת ביצוע ההזמנה, אינם נשמרים (למעט 4 הספרות האחרונות), ולכן גם במקרה בו יזוהה המשתמש באמצעות הקלדת פרטיו האישיים, כאמור, יידרש המשתמש להקליד, בעת שימוש חוזר באתר, ולצורך ביצוע הזמנת מוצר/ים, את הפרטים שלא נשמרו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב (ככל שהרכישה תיעשה ע"י המשתמש באמצעות כרטיס אשראי).   


7.  ביצוע הזמנה

7.1.  הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים, תיצור את "סל הקניות" שהמשתמש מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של המשתמש.  בכל עת, לפני ביצוע הרכישה, יוכל המשתמש להוסיף ולגרוע מוצרים מ-"סל הקניות". החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בהזמנה ו/או את סכום ההזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.2. סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום". על המשתמש יהא להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך השלמת הזמנתו.

7.3. הפרטים שהוקלדו על ידי המשתמשים באתר, או חלק מהם, יישמרו במאגרי המידע של החברה, לשם שימוש עתידי למטרות שונות, ביניהן מטרות הקשורות בשיפור חוויית המשתמש באתר, וכן מטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות שונות. כמו כן, באתר נעשה שימוש ב-Cookies ואמצעים טכנולוגיים שונים, באופן שיטיב עם חוויית המשתמש, הכול בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

7.4. בעת ביצוע ההזמנה באתר, המשתמש מתחייב להקפיד להזין פרטים מלאים, מדויקים ונכונים, שכן אי מילוי פרטים באופן כאמור עלול להוביל לתקלות באספקת המוצרים לצרכן.

7.5. למען הסר ספק מובהר, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים - אסורה, וכן מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או לכל מי מטעמה בעקבות כך.

7.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מי אשר מסר באתר,  פרטים שגויים, בכוונה או בשוגג.

7.7. יובהר, כי החברה נוקטת באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר - בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים, כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה,  אולם החברה לא תהיה אחראית לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג שהוא, וכן ביחס להפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

7.8. בסיום תהליך הזמנת המוצר, יוצג דף "השלמת ההזמנה" המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה, שביצע הצרכן באתר וישלח לצרכן באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני אשר הזין בעת ביצוע ההזמנה, אישור ראשוני על קליטת ההזמנה. יובהר ויודגש, הצגת/שליחת דף "השלמת ההזמנה" כאמור אינו מהווה ראיה בדבר השלמת עסקת הרכישה ואין בהצגת/במשלוח דף זה כדי לחייב את החברה.

7.9. השלמת עסקת הרכישה מותנית בהתקיימות כל התנאים המצטברים הבאים:

7.9.1. נתקבל בחברה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הצרכן;

7.9.2. המוצרים שהוזמנו נמצא/ים במלאי של החברה;

7.9.3. מענו של הצרכן מצוי באזורי החלוקה של החברה ו/או של חברת השליחויות;

7.9.4. אין כל סיבה אחרת ו/או נוספת לאי השלמת עסקת הרכישה;

7.9.5. למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה שהמוצרים אזל/ו מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתם לצרכן, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע לצרכן על ביטול ההזמנה שבוצעה.

7.10.  הודעה כאמור תימסר לצרכן באמצעות תיבת דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון בטלפון הנייד, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ועל פי הנתונים שהוזנו ע"י הצרכן במהלך ביצוע עסקת הרכישה. במקרה כאמור, לא תהא לצרכן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד החברה.

7.11.  באישור התקנון, הנך מביע את הסכמתך לקבלת חשבוניות חתומות דיגיטלית לכתובת הדוא"ל שמסרת וזאת עבור העסקאות המבוצעות באמצעות המערכת האינטרנטית.

7.12. כל הזמנה באתר הינה הזמנה העומדת בפני עצמה, בעלת מספר סידורי ייחודי, ואינה קשורה להזמנות אחרות באתר (ככל שיהיו כאלה). לפיכך, לא ניתן לאחד משלוחים של הזמנות שונות.


8.  אספקת המוצר לצרכן

8.1.  החברה תנקוט מאמצים סבירים על מנת שהמוצר יסופק לצרכן בתוך 14  ימי עסקים ממועד בו התקבל אצל החברה אישור חברת האשראי של הצרכן לביצוע התשלום בגין העסקה.

8.2.  אין בכוחה של החברה להתחייב מה יהא המועד הסופי לאספקת המוצר לצרכן, שכן קיום העסקה תלוי, בין היתר, בשירותי חברת השליחויות.

8.3.  בכפוף לאמור לעיל, אספקת המוצר לצרכן תהא בין הימים א'- ה' ובין השעות  8:30 עד 18:00, לפי תיאום טלפוני עם הצרכן מראש. בימי שישי ושבת לא יבוצעו משלוחים.

 * בתקופות חגים, חופשים ומבצעים מיוחדים ייתכנו עיכובים בזמני האספקה *

8.4.            החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר, בין היתר, במקרים להלן:

8.4.1.        אירוע שהוא בגדר "כח עליון", כגון, מלחמה, שביתה, השבתה, אסון טבע, מצב חירום, פעולת טרור;

8.4.2.        מעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת החברה;

8.4.3.        מעשה ו/או מחדל של צד שלישי;

8.4.4.        בכל מקרה אחר בו אספקת המוצרים לצרכן לא תתאפשר בשל הנחיות של הממשלה ו/או כל גורם אחר;

9. ביטול עסקה ע"י הצרכן שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה או איחור או הפרה מצד העסק (עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי)

9.1. הצרכן יהא רשאי לבטל עסקה עקב חרטה (ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר שהזמין למוצר שהתקבל ו/או איחור ו/או כל הפרה מצד העסק) עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר) והחברה תהא רשאית לחייב בגין ביטול ההזמנה, דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.

9.2. ביטול עסקה על ידי הצרכן, שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, ייעשה עד  14 ימים מיום קבלת המוצר, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כחוק כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן.

9.3. צרכן המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית מוצמדת ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקש הצרכן, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ככל הניתן. במקרה של ביטול עסקה על ידי הצרכן שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר), תחזיר החברה לצרכן בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו החלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, וזאת בכפוף להשבת המוצר לחברה על ידי הצרכן, כאמור בסעיף 9.4 להלן.

9.4. האחריות על השבת המוצר (מוצר אשר נרכש באמצעות האתר) במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, מוטלת על הצרכן, תעשה על ידו, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית של הצרכן. באפשרות הצרכן לבצע החזרת המוצר: (א) החזרה לאחד מסניפי הרשת (למעט סניפי עודפים וחנויות הרשת באילת); (ב) החזרה באמצעות שירות איסוף מוצרים והחזרת מוצרים על ידי חברת שליחויות בעלות של 24.90 ₪ באמצעות הלינק המצורף, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 17 (על תתי סעיפיו) להלן.   

9.5. זיכוי המזמין, במקרה של החזרת מוצר בשל ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור, ייעשה במעמד החזרת המוצר לסניף, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לדין (כלומר, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור), וזאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה, ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל.

9.6. בכל מקרה של ביטול עסקה, כאמור בתקנון זה, יוחזר למזמין כספו, על ידי זיכוי כרטיס האשראי בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה ועל פי הדין.

9.7. מובהר בזאת כי הוראות סעיף 9 (על תתי סעיפיו) יחולו  אך ורק במקרה של ביטול עסקה  שבוצעה באמצעות האתר, באופן המפורט בסעיף זה לעיל, ואינן חלות על עסקאות שבוצעו באחת מחנויות החברה, לגביהם יחולו הוראות מדיניות החלפות והחזרות מוצרים המפורסמת בחנויות החברה.

9.8. מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו 1 ועוד 1 ב-60% הנחה, או 4 פריטים ב-100 ש"ח - החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הצרכן, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל לצרכן, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי המוצר, אילו נרכש שלא בתנאי המבצע.

9.9. האמור לעיל בדבר התנאים, החלים על צרכן במקרה של ביטול עסקת רכישה, אינו חל על מוצרים המפורטים בחוק, אינו חל על מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעובר הצרכן עקב ההזמנה ואינו חל על מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

9.10. על אף האמור לעיל, צרכן אשר רכש או ירכוש מוצר מסוג שעון בלבד, החל מיום 3/1/2023 ועד ליום 2/1/2030, יהא רשאי לבטל עסקה (שלא עקב פגם או אי התאמה), עד 21 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר), ויחולו בהתאמה יתר תנאי סעיף 9 לעיל ולהלן.

9.11.  על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהצרכן שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

9.12. החברה לא תגבה דמי ביטול ו/או דמי משלוח ו/או דמי איסוף היה והביטול נובע מפגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. במקרה כאמור הצרכן יודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. 

9.13. במידה שמתגלה בעיה עם איכות המוצר בעת קבלתו, ניתן לפנות אל החברה באמצעות מילוי טופס "צור קשר" שבאתר.

9.14. יש להכין מראש תיעוד של 3 תמונות, ולשלוח אותן לכתובת הדוא"ל   [email protected]

9.15. בעת שליחת הקבצים, חובה לציין את מספר ההזמנה. ככל שיימצא שהלקוח אכן קיבל מוצר פגום, החברה מתחייבת לספק ללקוח מוצר חלופי חדש או לזכות את הלקוח בהחזר כספי, לפי שיקול דעתה.


10. החלפת מוצרים

10.1. החלפת מוצרים תעשה על ידי הצרכן בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר כנגד הצגת חשבונית עסקה וזאת בתנאי כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, וכי לא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווית המחיר.

10.2. החלפת המוצר תעשה בכל חנויות הרשת, למעט סניפי עודפים (outlet) (ככל שישנם), ולמעט חנויות הרשת באילת - ולא תתבצע באמצעות האתר עצמו.

10.3. החלפת המוצר תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי נציגי החברה בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה, ובכפוף להצגת חשבונית עסקה.

10.4. כנגד החזרת המוצרים, על פי סעיף 10.1 לעיל, תינתן אפשרות החלפה במוצר אחר, שווה ערך, אם קיים במלאי, או שיינתן שובר זיכוי, בגובה הסכום ששולם באתר, לניצול באחת מחנויות החברה על פי התוקף הרשום בשובר.

10.5. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר, בחנויות הרשת שלה. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות החברה, ובסניף בו בחר הצרכן לבצע את ההחלפה בפרט, ועל המשתמש לקחת זאת בחשבון בבואו לבצע החלפה של מוצר כלשהו שנרכש על ידו באתר.

10.6. קבלת שובר זיכוי בגין מוצר שנרכש ביחד עם מוצרים נוספים, בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, שלעיל, תיעשה בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 9.8 לעיל.

10.7.  הצרכן מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעות לאופן החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית לאחד מסניפי החברה ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב פערים בין מחירי המוצרים באתר למחירי המוצרים בסניף בו בחר הצרכן לבצע את ההחלפה ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים בסניף בו בחר הצרכן לבצע את ההחלפה.

10.8. למען הסר ספק יובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי החברה, לגביהם תחול מדיניות החלפת והחזרת מוצרים המפורסמת בחנויות החברה.


11. ביטול עסקה, החזרות והחלפות, בחלוף 15 יום ועד 365 ימים (שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה או איחור או הפרה מצד העסק)

11.1. מבלי לגרוע מהקבוע בחוק, הצרכן יהא רשאי לבטל עסקה עקב חרטה (ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר שהזמין למוצר שהתקבל) ו/או להחליף המוצר, בחלוף 15 ימים מיום קבלת המוצר ועד 365 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר החברה (להלן: הסדר 365"), בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים:

11.2. ביטול עסקה על ידי הצרכן ו/או החלפת מוצר, שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, בחלוף 15 ימים מיום קבלת המוצר, ועד 365 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (בכפוף להחזרת המוצר לסניף עד 365 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר), ייעשה בתנאי שהמוצר באריזה המקורית, האריזה לא נפתחה, המוצר חדש, לא נפתח/ה, לא נעשה בו כל שימוש, לא הוסרו ממנו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווי מחיר. החברה היא שתכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל, ולצרכן לא יהיו כל טענות בעניין זה.

11.3.  במקרה של ביטול עסקה על ידי הצרכן שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, בחלוף 15 יום מיום קבלת המוצר ועד 365 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר החברה, בכפוף להשבת המוצר לחברה על ידי הצרכן ובכפוף לאישור החברה לביטול העסקה, תחזיר החברה לצרכן את אותו החלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור הביטול על ידי החברה (בכפוף לכך), בניכוי מלוא דמי המשלוח (ככל ושולמו על ידי הצרכן), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

11.4.  האחריות על השבת המוצר (מוצר אשר נרכש באמצעות האתר) במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בחלוף 15 ימים ממועד קבלת המוצר ועד 365 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, מוטלת על הצרכן, תעשה על ידו, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית של הצרכן. באפשרות הצרכן לבצע החזרת המוצר: (א) החזרה לאחד מסניפי הרשת (למעט סניפי עודפים וחנויות הרשת באילת); (ב) החזרה באמצעות שירות איסוף מוצרים והחזרת מוצרים על ידי חברת שליחויות בעלות של 24.90 ₪ באמצעות הלינק המצורף בסעיף 9.4 לעיל, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 17 (על תתי סעיפיו) להלן.   

11.5.  זיכוי המזמין, במקרה של החזרת מוצר בשל ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בחלוף 15 יום ממועד קבלת המוצר ועד 365 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, כאמור בסעיף 11, ייעשה במעמד החזרת המוצר לסניף  (בכפוף לאישור הזיכוי על ידי החברה) או במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 11 לעיל ולהלן, במצטבר.

11.6.  במקרה של ביטול עסקה, כאמור בסעיף 11 בלבד, יוחזר למזמין כספו, בניכוי דמי המשלוח, על ידי זיכוי כרטיס האשראי בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה, הוראות סעיף 11, ועל פי הדין.

11.7. מובהר בזאת כי הוראות סעיף 11 (על תתי סעיפיו) יחולו  אך ורק במקרה של ביטול עסקה  שבוצעה באמצעות האתר, ואינן חלות על עסקאות שבוצעו באחת מחנויות החברה, לגביהם יחולו הוראות מדיניות החלפות והחזרות מוצרים המפורסמת בחנויות החברה.

11.8.   החלפת מוצרים בהתאם לסעיף 11, תעשה על ידי הצרכן בחלוף 15 יום ממועד קבלת המוצר ועד 365 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, כנגד הצגת חשבונית עסקה מקורית, ובכפוף לקבוע בהוראות סעיף 11.3 לעיל.

11.9. החלפת המוצר כאמור בסעיף זה, תעשה באמצעות החזרת המוצר לאחת מחנויות הרשת (למעט חנויות/ סניפי עודפים outlet   ו/או חנויות הרשת באילת, באמצעותן לא תתאפשר החלפת המוצר כאמור).  

11.10. מובהר בזאת כי הוראות סעיף 11 (על תתי סעיפיו) יחולו אך ורק במקרה שחלפו 15 יום ממועד קבלת המוצר וטרם חלפו 365 ימים במועד החזרת המוצר לחברה, וכי הביטול / החזרה / החלפה היא שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור.  

11.11. על אף האמור לעיל, בחלוף 15 ימים ממועד קבלת המוצר, לא תתאפשר החזרה ו/או ביטול עסקה ו/או החלפה, שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור בסעיף 11 לעיל, במוצרים אשר נרכשו באתר בהנחה מיוחדת (הנחה / מבצע כאמור בסעיף 9.8 לעיל).

11.12. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים המוצגים באתר במלאי חנויות הרשת, ואינה מתחייבת כי מחיר המוצר הנמכר באתר יהא זהה למחיר המוצר בחנויות החברה ו/או בסניף בו בחר הצרכן לבצע ההחלפה, ועל הצרכן לקחת זאת בחשבון בבואו לבצע החלפה של מוצר שנרכש על ידו באמצעות האתר.

11.13. הצרכן מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעות לאופן החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית לאחד מסניפי החברה ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב פערים בין מחירי המוצרים באתר למחירי המוצרים בסניף בו בחר הצרכן לבצע את ההחלפה ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים בסניף בו בחר הצרכן לבצע את ההחלפה.

11.14. למען הסר ספק יובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, בהתאם להוראות סעיף 11 בלבד, ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי החברה, לגביהם יחולו הוראות מדיניות החלפת והחזרת מוצרים המפורסמת בחנויות החברה.

11.15. האמור בסעיף זה בדבר התנאים, החלים על צרכן במקרה של ביטול עסקת רכישה, אינו חל על מוצרים המפורטים בחוק, אינו חל על מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה ואינו חל על מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

11.16. על אף האמור לעיל, ובהתאם לקבוע בחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהצרכן שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

11.17. יודגש כי במקרה בו הביטול נובע מפגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, לא יחולו הוראות סעיף זה.  


12.   ביטול העסקה ע"י החברה

12.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר באופן זמני ו/או לצמיתות, ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הצרכן ולהשיב לצרכן את מלוא התמורה שניתנה עבור העסקה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

12.1.1.     במקרה בו התברר לאחר סיום עסקת הרכישה כי הפריט אזל מהמלאי;

12.1.2.     לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הצרכן;

12.1.3.     בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה, כולן ו/או חלקן, ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר ;

12.1.4.     הצרכן פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות כל דין;

12.1.5.     הצרכן מסר במתכוון מכל סיבה שהיא פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים בכל הנוגע אליו ו/או לצד ג', בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או בכל שלב אחר בעת עשיית שימוש באתר;

12.1.6.     הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

12.1.7.     החברה סבורה כי בכוונת הצרכן למכור את הפריטים, שנרכשו על ידו באמצעות האתר, כולם ו/או חלקם, לצד ג' כלשהו. בהקשר זה הצרכן מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו (לא באופן מסחרי ולא באופן פרטי);

12.1.8.     במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק לצרכן את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וזאת בשל הוראות ו/או הנחיות של הממשלה ו/או בשל "כוח עליון" לרבות מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או נזקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם של כוח עליון אחר אשר ישבש את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנע את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגע ביכולת החברה ו/או מי מטעמה למלא אחר איזו מהתחייבויותיה במועד, או בכלל;

12.1.9.     במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של החברה, בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות ובספקים של החברה;

12.1.10.  במידה ולצרכן ישנו חוב כספי לחברה וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו;

12.1.11.  במידה וחלה טעות מכל סוג שהוא באחד מפרטי המוצרים, כולם ו/או מקצתם,  המפורסמים באתר;

12.1.12.  במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה ו/או ינסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכיו"ב;

12.1.13.  בנסיבות המפורטות לעיל, רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע לצרכן פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, לא תהא החברה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לצרכן או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.  בכל ביטול כאמור בסעיף זה, יוחזר כספו של המזמין. 


13.   זכויות קניין רוחני

13.1. נכסי הקניין הרוחני הכלולים, מוצגים ו/או מגולמים באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות, בין היתר, זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות עסק, עיצובים גרפיים, צילומים, מדגמים, עיצובי אופנה, טקסטים, שיטות, סודות מסחריים, תמונות, שמות מוצרים ודגמים וכן נוסח תקנון זה ונוסח מדיניות הפרטיות המופיעים באתר ו/או כל חלק מהם, הינם בבעלותם הבלעדית והמלאה של החברה, בעלת המותג ו/או צדדים שלישיים, והמשתמש רשאי אך ורק לעיין בהם בעת ביקורו באתר.

13.2. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא בנכסי הקניין הרוחני לעיל, למעט התבוננות ועיון בלבד, כאמור.

13.3. המשתמש המעלה תכנים ו/או תמונות לדף הפייסבוק של החברה, נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ו/או בתמונות שהעלה ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה חופשיה להשתמש בכינוי שבחר לעצמו, תמונה שהעלה ו/או תוכן שהעלה במסגרת  פרסום ו/או הצגת התוכן בדף הפייסבוק של החברה – הכל ללא תשלום ו/או תמורה כלשהם מידי החברה ו/או בעלת המותג. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן.

13.4.  המשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן על ידו בדף הפייסבוק יהא התוכן חשוף לציבור על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי שיקלל השלכות הדבר בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

13.5.  המשתמש מאשר כי לחברה ולבעלת המותג שם טוב ומוניטין בתחום פעילותם וכי עליו להימנע מכל פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין שלהם.


14.   הגבלת אחריות

14.1. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו עקב גלישתו באתר ו/או עקב שימוש בשירותי האתר והמשתמש באתר עושה כן באחריותו המלאה והבלעדית.

14.2. המידע שבאתר הינו כללי ואין לפרשו כהמלצה לרכישת מוצר ממוצרי החברה.

14.3. החברה אינה אחראית למידע ו/או תוכן, שיועלה על ידי משתמשים לדף הפייסבוק של החברה.

14.4. החברה אינה אחראית לכל נזק, כולל גם כל סוג של תקלת תוכנה ו/או חומרה, שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר.

14.5. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי הצרכן שלא בהתאם להוראות היצרן.

14.6. בכל מקרה, החברה לא תישא בנזק בשיעור העולה על ערך המוצר שהוזמן ו/או נרכש.   


15.   שיפוי

15.1. כל משתמש אשר יעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר את הוראות התקנון, ו/או יפר איזו מהוראות הדין, כולן ו/או חלקן, מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו להם כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה ראשונה בכתב מהחברה ומבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית החברה ו/או מי מטעמה על פי כל דין.


16.   סודיות המידע הפרטי, דיוור ישיר ואבטחת מידע

16.1. יעשו על פי הוראות מדיניות הפרטיות של החברה.  

16.2. המידע הפרטי ייכלל במאגר מידע רשום מס' 700060637 ששמו "לקוחות טימברלנד בישראל". המאגר יוחזק על ידי החברה ונמצא בבעלותה.  

16.3. המשתמש רשאי לבקש מחיקת המידע הפרטי אודותיו ממאגר המידע שבבעלות החברה על ידי משלוח בקשה בעניין זה בדוא"ל לכתובת [email protected] . עם קבלת בקשת מחיקת המידע הפרטי, תמחק החברה את המידע הפרטי אודות המשתמש ותודיע למשתמש, כי המידע הפרטי לגביו נמחק.

16.4. המידע יימסר לחברה ויוחזק על ידה במאגר המידע שברשותה ואולם, המידע עשוי להימסר גם לבעלת המותג. המשתמש מסכים לכך שהמידע הפרטי יועבר ממאגר המידע בישראל אל מחוץ לגבולות ישראל – לידי בעלת המותג ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או בעלת המותג.

16.5.  המשתמש אינו חייב למסור לחברה ו/או לבעלת המותג את המידע הפרטי; מסירת המידע הפרטי נעשית על ידי המשתמש מרצונו החופשי ובהסכמתו.

16.6. המידע מבוקש לשם קיום מטרות האתר, כולן או חלקן, ועל מנת לאפשר למשתמש לנצל את השירותים המוצעים באתר.

16.7. המידע הפרטי יאפשר לחברה להשלים את חלקה בעסקה עם הצרכן לעניין רכישת המוצר, ולשלוח לצרכן את המוצר שרכש.

16.8. בנוסף, המידע הפרטי יאפשר לחברה, בין היתר:

16.8.1.     לשמור את היסטוריית ההזמנות שביצע הצרכן באתר ו/או בסניפי החברה;

16.8.2.     לעקוב אחר טעמו האישי של הצרכן והעדפותיו;

16.8.3.     להציע למשתמש הצעות לגבי שירותי ומוצרי החברה; ההצעות יועברו בדוא"ל ו/או בהודעה כתובה (מסרון).

16.8.4.     למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- תשמ"א והתקנות, מתן הסכמה לקבלת דיוור באתר תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי החברה בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

16.8.5.     החברה מתחייבת, שלא תעביר את המידע הפרטי כולו ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי, למעט לצדדים שלישיים כדלקמן:

16.8.5.1.          חברת האשראי של הצרכן;

16.8.5.2.          צד שלישי המבצע את העברת המוצר לצרכן ו/או מעורב בהעברת המוצר לצרכן;

16.8.5.3.          פרטי כרטיס אשראי לא יישמרו במאגר המידע של החברה ויועברו אך ורק לחברת האשראי של הצרכן.

16.8.5.4.          פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר, לרבות פרטי הצרכן, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של החברה.


17. החזרת מוצר/ים שנרכשו באתר (שלא עקב פגם או אי התאמה) באמצעות איסוף המוצר/ים על ידי חברת שליחויות

17.1. החזרת מוצר שרכש באתר, כאשר ההחזרה אינה עקב פגם או אי התאמה, הינה באחריות הצרכן.

17.2. למשתמש באתר תהיה אפשרות לבצע החזרה של מוצר/ים שנרכשו על ידו באתר (החזרה שלא עקב פגם או אי התאמה) ולקבל החזר כספי בגינם באמצעות שירות איסוף המוצר/ים ע"י חברת שליחויות, בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר):

17.2.1.     החזרת המוצר/ים כאמור באמצעות שירות זה תתבצע בתנאי שהמוצר/ים תקין/ים, לא נעשה במוצר/ים כל שימוש, ולא הוסרו מהמוצר/ים תגיות ו/או מדבקות ו/או תווית המחיר.

17.2.2.     החזרת המוצר הינה עקב חרטה (ולא עקב פגם או אי התאמה כאמור בחוק).

17.2.3.     המוצר נרכש באמצעות אתר האינטרנט.

17.2.4.     המוצרים אותם מבקש הצרכן להחזיר באמצעות השירות, נרכשו באותה עסקה באתר. 

18. עלות השירות:

החזרת המוצר/ים ואיסוף המוצר/ים באמצעות שירות השליחויות כרוכה בעלות של 24.90 ₪. החזרה ואיסוף של מוצר/ים באמצעות שירות המשלוחים תבוצע באופן הבא:

17.3.1.     על המשתמש להתחבר לאזור האישי שלו באתר, לסמן את המוצר/ים שהוא מעוניין להחזיר, ולציין כתובת לאיסוף המוצר/ים.

17.3.2.     על המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי לצורך ביצוע תשלום בגין שירות האיסוף/ שליחות בסך 24.90 ₪ (ייגבה בעסקה מיידית).

17.3.3.     תוך 7 ימי עסקים מעת קבלת בקשת ההחזרה אצל החברה, תיצור חברת השליחויות קשר עם המשתמש לצורך תיאום מועד להחזרת המוצר/ים.

17.3.4.     תוך 14 ימי עסקים מעת קבלת המוצר/ים המוחזרים במחסני החברה, יקבל המשתמש החזר כספי בגין המוצר/ים המוחזרים. במקרה של החזרה בהתאם לתנאי סעיף 11 לעיל, זיכוי המשתמש יבוצע תוך 14 ימים ממועד אישור ההחזרה על ידי החברה (בכפוף לכך), ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

17.3.5.     למען הסר ספק יובהר, כי גובה ההחזר הכספי שיקבל המשתמש, יהיה בעבור המוצר/ים שיתקבלו בפועל במחסני החברה, וזאת גם אם באתר ביקש המשתמש לבצע החזרה של מוצר/ים שונים מהמוצר/ים שהוחזרו בפועל. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך.

17.3.6.     גובה ההחזר הכספי למשתמש בגין מוצר שנרכש ביחד עם מוצרים נוספים, בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, כאמור בסעיף 9.8 לעיל, יהיה החזר יחסי בהתאם למוצרי/ים שהוחזרו.


19.   שירות לקוחות

לצורך קבלת מענה לשאלות של משתמשים וקבלת הבהרות בעניין כללי השימוש באתר וכן לכל נושא נוסף אחר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: [email protected] דרך דף "צור קשר" באתר.


20.   נגישות

אתר החברה מונגש עפ"י הנחיות הנגישות שבתקן 5568. לשאלות ופניות בנושא נגישות, לרבות נגישות האתר וסניפי החברה, ניתן ליצור קשר עם רכז הנגישות של החברה, אור יעקובי, בטלפון: 073-380-8110 או בדוא"ל: [email protected]. לפרטים נוספים, ניתן לעיין גם בהצהרת הנגישות המופיעה באתר.

סגור
Loading
Go back to %1